73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Далі будується модель залежності обсягів продажів від вибраних чинників.
В залежності від предметної області і специфіки експлуатації інформаційних систем реалізація інформаційних процесів може вимагати як подальшої декомпозиції фаз, так і об’єднання кількох процесів в один.

Штучний нейрон складається з входів (синапсів), суматора, нелінійного перетворювача і виходу (аксона).
Разом з цим, процесор ЕТ OpenOffi ce.org Calc підтримує імпорт, обробку і збереження даних у форматах файлів процесора ЕТ Microsoft Excel – файлах формату *.xls.

Вибір методів класифікації та кодування залежить від призначення класифікатора, специфіки об’єкта класифікації та можливостей обчислю- вальної техніки.
Так одержується прогноз – на вхід подається модель хронології продажів.